top of page
csm_618500_B_1_1_1_af1ca4444b.jpg
csm_114120_B_1_1_1_e1536d18a5.jpg

                              Déshumidificateurs

 Nr LTER 50        50 L       380m³/h      230V                

 Nr  LTER 60        62 L      465m³/h       230V

 Nr LTER80         80 L      490m³/h       230V

 Nr  LTER120      116L      960m³/h       230V                                                                                                                                         

------------------

Chauffage  mobile

Chauffage électriques 

Nr   CHPE    350m²/h   230V    3,5 kW  13A

csm_114440_B_1_1_1_b2022229f1.jpg

Chauffage électriques 

  Nr CHPV   17 kW   1600m³/h    32A    380V      25kg

--------------------------------

csm_116202_B_1_1_1_67f567fec1.jpg

Chauffage à pétrole - diesel 

Nr   CHPD           1200 m³/h        4,98 L / h      230V

Nr   CHPB             700m³/h         3,90L/h         230V

csm_120850_B_1_1_1_8eb397eb65.jpg
csm_121700_B_1_1_1_015f3cb133.jpg

 

Chauffage de Chantier  au fuel  / Diesel  

 

25 kW      1300m³/h        3 L/ h    230V

Nr ATKR50    

Chauffage de Chantier  Diesel   

 

Nr CLKR170  

155 kW         10340 m³ / h         14 L /H       380V

csm_1009504_B_1_0_1_35e0900ce6.jpg

Tuyau à air chaud  8m      

Nr TCHR    

bottom of page